Algemene voorwaarden

Deze 'Algemene Voorwaarden Consumenten' zijn van toepassing op Frituur De Zon (frituurdezon.be)

1. Definities

Aanbod : het product –en dienstenaanbod van het Restaurant dat door de Consument via het Platform bij het Restaurant kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Consument bij het Restaurant van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Consument en het Restaurant met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Frituur De Zon en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Restaurant: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Restaurantinformatie: de informatie van het Restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Frituur De Zon worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar het relevante Restaurant.

2. Identiteit van 'Frituur De Zon'

Frituur De Zon 

Adres hoofdvestiging:
Stationsstraat 2A

2880 Bornem
België
BTW-nr: BE0649913163

Correspondentatieadres:
Stationsstraat 2A

2880 Bornel

 


Email: info@frituurdezon.be
Tel: 0473/59.72.35 (dagelijks bereikbaar van 11:30 tot 23:59)
Fax: nvt

 

3. Het Aanbod

 

 1. De grituur publiceert het Aanbod namens De Zon op het Platform, overeenkomstig de door de Restaurants aangeleverde Restaurantinformatie.
 2. Frituur De Zon geeft alle Restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

 

4. De Overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Afrekenen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. De Overeenkomst kan slechts door het Restaurant worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Frituur De Zon te melden.
 3. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor het Frituur De Zon als via de door hem aangegeven contactgegevens.
 4. Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 5. Indien de Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Restaurant, die in de bevestigingsmail of op de website van Frituur De Zon is weergegeven, om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

 

5. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij Frituur De Zon worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument bij het Restaurant is slechts mogelijk indien het Restaurant expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.
 2. Frituur De Zon wijst de Consument erop dat wij het recht hebben om de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.
 3. Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Frituur De Zon besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.
 4. Frituur De Zon heeft het recht om namens het Restaurant Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling. Indien Frituur De Zon een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Frituur De Zon dat bedrag overboeken op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Frituur De Zon hiervan aangifte doen bij de politie.

 

6. Betaling

 

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens het Restaurant. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan het Restaurant aan de deur of op de afhaallocatie.
 2. Behoudens is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. Het Restaurant heeft Mollie.com geautoriseerd om namens het Restaurant de online betaling van de Consument in ontvangst te nemen.

 

7. Klachtenregeling

 

 1. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het Restaurant te worden neergelegd via vermelde contactgegevens. Frituur De Zon kan bij de klachtbehandeling  een bemiddelende rol vervullen.
 2. Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Frituur De Zon.
 3. Nadat de klacht door Frituur De Zon is ontvangen, zal Frituur De Zon zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Frituur De Zon streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het Restaurant.

 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op overeenkomsten tussen Frituur De Zon en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden Consumenten betrekking hebben, is Belgisch recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Frituur De Zon en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Frituur De Zon als de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken.
 3. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Frituur De Zon sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Frituur De Zon is info@frituurdezon.be.

 

9. Nieuwsbrief

 

 1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Consument kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Consument kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via mail naar info@frituurdezon.be of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.

 

12. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 

 1. Frituur De Zon slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.